Mời đấu thầu : Gói thầu xây lắp số 04 (Km7+710-Km12+154,01),Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com

2. Tên dự án: Đường Tu Mơ Rông – Ngọc Yêu.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B.

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện TuMơRông, tỉnh Kon Tum.

5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 04 (Km7+710-Km12+154,01) thuộc công trình: Đường Tu Mơ Rông Ngọc Yêu.

B. Nội dung thông báo mời thầu :

 

 MỜI THẦU  GÓI THẦU XÂY LẮP SỐ 4 (KM7+710-KM12+154,01)

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 04 (Km7+710-Km12+154,01) thuộc công trình: Đường Tu Mơ Rông Ngọc Yêu.

– Giá trị gói thầu xây lắp số 04: 42.733.716.563 đồng.

– Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 1o tháng 6 năm 2013 đến trước 9 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2013 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.