Mời thầu dự án: Mua sắm bổ sung máy Camera cho phóng viên năm 2013 – Đài PT & TH Hải Dương