Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai

– Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927.

2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

TT

Tên gói thầu

1

Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

B. Nội dung thông báo mời thầu

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Tên gói thầu: Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2013.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2013 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

+ Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai

+ Điện thoại: 020 3796.927                     fax: 020 3796.927

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2013 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai./.

 

Si Ma Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Trưởng phòng

Đã ký

Trần Tuấn Khanh