Mời đấu thầu cung cấp thiết bị dạy nghề – Trường CĐ Nghề Điện Biên

A. Thông tin chung về chủ đầu tư  và dự án:

1. Tên bên mời thầu: Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

Địa chỉ: Phố 15 Phường Thanh Bình – TP. Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên     Điện thoại: 0230.3826526 – Fax: 0230.3735609

2. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy nghề Vận hành máy thi công nền

Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị dạy nghề Lâm sinh

3. Tên dự án: Dự án “Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2012

4. Tên chủ dự án: Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

5. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm năm 2012

6. Loại dự án: Dự án nhóm C

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU

        MỜI THẦU CUNG CẤP MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên có nhu cầu mua sắm hàng hóa cho các gói thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy nghề Vận hành máy thi công nền

Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị dạy nghề Lâm sinh

Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn: Vốn dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm năm 2012 chuyển nguồn 2013 thực hiện

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên, các nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký liên hệ tại:

          Phòng Hành chính – Quản trị – Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

Địa chỉ: Phố 15 Phường Thanh Bình – TP. Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 02303.737.816 – Fax: 02303.735.609

Nhà thầu mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 24 tháng 6 năm 2013 (Trong giờ làm việc hành chính) đến trước 8h00 ngày 08 tháng 7 năm 2013.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu như sau:

Gói thầu số1: 11.500.000,0 đồng (Mười một triệu năm trăm đồng chẵn)

Gói thầu số 2: 7.150.000,0 đồng (Bảy triệu một trăm năm mươi đồng chẵn)

– Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt, séc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng và phải được chuyển đến địa chỉ Phòng Hành chính – Quản trị Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên chậm nhất là trước 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 7 năm 2013.

– Thời gian đóng thầu: Vào lúc 8h00 ngày 8 tháng 7 năm 2013

– Thời gian mở thầu: Mở vào lúc 8h30 ngày 8 tháng 7 năm 2013

– Địa điểm mở thầu: Tại phòng Hội đồng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên