Mời thầu : Thuê dịch vụ sửa chữa,hoàn cải xe KAMAZ năm 2013 – XN VT ôtô Việt Nga

A-Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1-Tên cơ quan/đơn vị đăng thông báo:  Xí nghiệp vận tải ô tô-Liên doanh Viet-Nga Vietsovpetro

–         Địa chỉ số 44 đường 30 tháng 4, phường 9 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

–         Điện thọa liên lạc: 0643-839871 (72) Ex: 3581, 0903633164

2-Tên chủ đầu tư:  Xí nghiệp vận tải ô tô Liên doanh Viet-Nga Vietsovpetro

3-Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa/hoàn cải xe KAMAZ 53229-AL 50  năm 2013 ( Đơn hàng số: OTO-019/13)

B-NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

1-Bên mời thầu: Xí nghiệp vận tải ô tô Liên doanh Viet-Nga Vietsovpetro

2-Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa hoán cải xe KAMAZ 53229-AL 50 năm 2013 , theo Đơn hàng: OTO-019/13,

3-Nguồi vốn: Từ Kế hoạch chi phí sản xuất năm 2013 của XNVT ô tô,

4-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước,

5-Thời gian phát hành (bán) Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 05 tháng 08 năm 2013

( Trong giờ hành chính) đến trước 09 giờ ngày 14 tháng 08 năm 2013,

6-Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 200.000 VNĐ ( Hai trăm ngàn đồng).

7-Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 14 tháng 08 năm 2013

8-Bảo đảm dự thầu: 7.180.000 VNĐ ( Bảy  triệu một   trăm tám  mươi ngàn đồng). Hình thức đảm bảo dự thầu:  Bằng thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt nộp tại phòng kế toán của Xí nghiệp vận tải ô tô, trước thời điểm đóng thầu,

9-Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế-Kế hoạch Xí nghiệp vận tải ô tô Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 44 đường 30 tháng 4, phường 9 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

10-Địa điểm nhận  Hồ sơ dự  thầu: Bộ phận văn thư  Xí nghiệp vận tải ô tô Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 44 đường 30 tháng 4, phường 9 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

11-Thời gian mở thầu: 9 giờ 30 ngày 14 tháng 08 năm 2013 tại Xí nghiệp vận tải ô tô -Liên doanh Viet-Nga Vietsovpetro, số 44 đường 30 tháng 4, phường 9 , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Kính mời đại diện các nhà thầu tham dự.