Mời thầu : Gói thầu xây lắp 03, 04 – Dự án khu tái định cư Tu mơ rông, tỉnh Kon Tum

I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: (Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký mời thầu): Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại/Fax: 060 3934078; Email: bqlxdcbtmr@yahoo.com.

2. Tên dự án: Định canh, định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1A và thôn Đăk Kinh 1B, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

5. Tên gói thầu:

5.1. Gói thầu xây lắp số 03: Thủy lợi điểm tái định canh định cư

5.2. Gói thầu xây lắp số 04: Nhà sinh hoạt cộng đồng

II. Nôi dung đăng ký mời thầu (Nội dung sẽ đăng tải):

MỜI THẦU XÂY LẮP BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB TU MƠ RÔNG, KON TUM

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu xây lắp: Số 03 Thủy lợi điểm tái định canh định cư và số 04: Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc dự án Định canh, định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1A và thôn Đăk Kinh 1B, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

– Nguồn vốn: Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn lồng ghép hợp pháp khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 12 tháng 08 năm 2013 đến trước 8giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2013 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603 934078.

– Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất trước 8 giờ 00, ngày 23 tháng 08 năm 2013 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông

– Giá bán một bộ hồ sơ cho mỗi gói thầu: 1.000.000 đồng/bộ.

– Bảo đảm dự thầu: Gói thầu xây lắp số 03: 25.368.000 đồng và số 04: 8.470.000 đồng

– Hồ sơ dự thầu sẽ mở công khai bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phú ngày 23 tháng 8 năm 2013 tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông.

Ban QL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm trên./.