Mời thầu : Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư bờ Tây cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự  án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh

– Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

– Điện thoại: 0743.854625          Fax: 0743.841784

2. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư bờ Tây cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

3. Loại dự án: (điền dấu X vào ô phù hợp)

– Dự án quan trọng quốc gia:               – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:   X                  – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                    – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

-Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư bờ Tây cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh      

B. Nội dung thông báo mời thầu :

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh

          – Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư bờ Tây cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

          – Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư bờ Tây cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

– Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 22 tháng 8 năm 2013 đến trước 8 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2013

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

          – Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Thời điểm đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2013 tại Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

– Bảo đảm dự thầu: 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu vào lúc 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 06/9/2013, tại Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Ban quản lý dự án Thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng – Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Trà Vinh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.