Kế hoạch : Gia hạn Đấu thầu mua hóa chất,vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm Y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

– Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

-Tên dự án: Đấu thầu mua hóa chất,vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm Y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

– Nguồn vốn: Quỹ bảo hiểm Y tế, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 167,168,169 các ngày 21/8/2013, 22/8/2013, 23/8/2013

– Thời gian bán  HSMT  từ 8 giờ 00 phút  ngày   21 tháng 8 năm 2013 đến  trước  8 giờ 00 phút ngày   05 tháng 09 năm 2013.

– Địa điểm bán HSMT; Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

– Giá bán HSMT ; 1.000.000.đồng ( Một triệu đồng) tiền ViệtNam.

– Bảo đảm dự thầu ; 25.300.000. đồng ( hai năm triệu ba trăm nghìn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT : Tại hồi trường số 01 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 3 : Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm Y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

HSMT của gói thầu sẽ được  đóng vào hồi 08 giò 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2013.tại hồi trường số 01 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè.

Trung tâm Y tế huyện Mường Tè kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham  dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.