Mời thầu: Mua sắm hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động ngoài trời huyện Sa Pa

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Sa Pa.

– Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động ngoài trời huyện Sa Pa.

– Tên dự án: Mua sắm hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động ngoài trời huyện Sa Pa.

– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện. Trích từ nguồn kinh phí thực hiện 7 Chương trình, 27 Đề án tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh .

–  Hình thức chào hàng: Đầu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013 đến trước 08 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2013 (Trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Sa Pa.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Sa Pa.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt: 24.874.000 đồng ( Hai mươi bốn triệu tám trăm bẩy mươi tư nghìn đồng).

– HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ ( giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Sa Pa.

Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Sa Pa kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Sa Pa, ngày 11 tháng 10 năm 2013GIÁM ĐỐCGiàng Seo Gà