Mời thầu : Mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013 – Sở Tư Pháp Hải Dương

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 2 Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại/Fax: 0320.3844532; Fax: 0320.3859220;

2. Tên dự án: Mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung ứng sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

– Tên Bên mời thầu: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013

– Tên dự án: Mua sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn trong tỉnh năm 2013

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong n­ước)

 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/11/2013 đến tr­ước 14 giờ00 ngày 02/12/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 300.000đ/bộ (Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương (Số 2 Phạm Sư Mệnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3844532; Fax: 0320.3859220)

– Thời điểm đóng thầu: 14giờ00, ngày  02/12/2013

– Đảm bảo dự thầu: 5.300.000đ (Năm triệu ba trăm ngàn đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 02/12/2013 tại Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia. Mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự hội nghị mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

zp8497586rq