Mời chào hàng : Mua sách trang bị cho các thư viện huyện miền núi, vùng sâu – Thư viện Quảng Ngãi

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

  1. Tên cơ quan/ đơn vị : Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ : 103 Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại /Fax/Email : 055. 3823740 ; Fax: 055.3823740

2. Tên Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

3. Loại dự án ( điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng Quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B: – Dư án thuộc nhóm C:

 

-Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư : Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Mua sách trang bị cho các thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

         MỜI CHÀO HÀNG MUA SÁCH CHO THƯ VIỆN HUYỆN MIỀN NÚI Ở QUẢNG NGÃI 

–         Tên Bên mời thầu : Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

–   Tên gói thầu : Mua sách trang bị cho các thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

–    Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

–    Nguồn vốn : Kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013

–         Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào lúc 7giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2013 đến 7 giờ 00 ngày 12  tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính)

–         Địa chỉ phát hành : Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

–         Địa chỉ : 103 Hùng Vương – Tp.  Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

–    Điện thoại /Fax/Email : 055.3823740 ; Fax : 055.3823740

–    Giá bán 01 bộ HSYC : 500.000đồng

–    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : Chậm nhất trước 7 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2013 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi – 103 Hùng Vương Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.