Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 (Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ) – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.

Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

Điện thoại 059 3790023                              Fax: 059 3790024

2.Tên dự án: Nhà làm việc nông trường An Biên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu :

1.  Tên gói thầu : Gói thầu số 02 (Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ).

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu : đấu thầu rộng rãi trong nước

3.  Giá gói thầu    :  6.663.379.000 đồng

4.  Giá trúng thầu :  5.835.045.000 đồng

5. Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ Phần NamSao

Địa chỉ : Lô 314 QHMR huyện Chưprông- Gia Lai

Điện thoại : ……………..                  – Fax : ………………

6. Quyết định phê duyệt : Số 226/QĐ-CPr ngày 04/12/2013 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Chưprông về việc phê duyệt kết quả đấu thầu .

7.  Hình thức hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá cố định .

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng : 145 ngày kể từ ngày có khởi công xây dựng