Mời thầu : Gói thầu số 02(Xây dựng cầu đội 10) – Công ty TNHH 1TV Cao Su Chư Prông

–         Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

–         Tên gói thầu: Gói thầu số  02(Xây dựng cầu đội 10)

–         Tên công trình: Cầu đội 10 Nông trường Thống Nhất

–         Nguồn vốn: Vốn điều lệ

–         Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

–         Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2014 (Trong giờ hành chính)

–         Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262  – Fax: (059) 3790024

–         Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

–         Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

–         Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2014

–         Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Một trăm triệu đồng Việt nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu