Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai mời chào hàng mua thiết bị âm tham dạy học cấp cho các trường trong Huyện năm học 2013-2014

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 06/TB – MT

Mường Khương, ngày 05 tháng 12 năm 2013

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

        –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu:

– Tên dự án: Mua thiết bị âm thanh dạy học cấp cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS phục vụ năm học 2013 – 2014.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Mua thiết bị âm thanh dạy học cấp cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS phục vụ năm học 2013 – 2014.

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục huyện Mường Khương năm 2013, 2014

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (Trong nước)

– Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 12 năm 2013

( trong giờ hành chính ) tại địa điểm trên đến 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 12 tháng 12 năm 2013 và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 1000.000 đồng

– Địa điểm phát hành

Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương

Thi trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208

– Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 12 tháng 12 năm 2013 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương  .

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Thị trấn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Chiến