Kế hoạch đấu thầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 47 Lê Văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070. 3823107 – 070. 3502232           Fax: 070.3830652

2. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 12/QĐ-UBND, ngày 07/01/2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký phê duyệt.

4. Tên và giá gói thầu thông báo mời thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu

số 1A

Thuốc theo tên generic SX tại các nước tham gia EMA, hoặc ICH, hoặc PIC/S được Bộ Y tế công bố

101.918.539.652

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 1B

Thuốc theo tên generic SX tại ViệtNamđạt GMP-WHO được Bộ Y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận

247.033.349.845

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 1C

Thuốc theo tên generic SX không thuộc các nước tham gia EMA, hoặc ICH, hoặc PIC/S, hoặc Việt nam

76.557.871.898

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 1D

Thuốc theo tên generic có chứng minh TĐSH do Bộ Y tế công bố

36.505.515.300

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 2

Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố

12.504.999.935

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 3

Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

60.192.769.800

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 4A

Vật tư tiêu hao

80.897.476.520

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 4B

Vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế chỉnh hình (đấu thầu trọn danh mục)

5.903.779.002

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 5A

Hóa chất – Sinh phẩm

19.220.183.085

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 5B

 Hoá chất (đấu thầu trọn danh mục)                       

53.994.201.101

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Gói thầu

số 6

Vaccine

19.601.563.772

Ngân sách, Viện phí, BHYT Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý 1/2014 Theo đơn giá từng mặt hàng 01/4/2014 đến 31/3/2015
Tổng giá các gói thầu:

714.330.249.908