Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng công trình Đập Đức Lợi, tỉnh Quảng Ngãi

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Quảng Ngãi.

– Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

– Điện thoại: 0553.713194; Fax:0553.831718; E-mail: quangngaiwb5@gmail.com;

2. Tên dự án: Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Đập Đức Lợi, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (VN-Haz) WB5;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 (phê duyệt cùng với dự án đầu tư):

– Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Đập Đức Lợi, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

– Tên và chức vụ của người có thẩm quyền phê duyệt: Ông Cao Khoa – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi;

5. Tổng mức đầu tư: 66.619 triệu đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu đợt 1:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tr.đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số ĐL-TV1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công

1.312

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý IV/2013

Đơn giá và tỷ lệ phần trăm

60 ngày

2

Gói thầu số ĐL-TV2: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

20

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý IV/2013

Theo thời gian

30 ngày

3

 Gói thầu số ĐL-TV3: Đo vẽ bản đồ địa chính

60

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý IV/2013

Theo tỷ lệ

phần trăm

20 ngày

4

Gói thầu số ĐL-BM: Rà phá bom mìn, vật nổ

50

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý IV/2013

Đơn giá

30 ngày

 Tổng giá các gói thầu   1.442 triệu đồng