Mời chào hàng : Mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ nội thất – BCH Quân sự Cao Bằng

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

– Địa chỉ: Số 1-phường Tân Giang-thành phố Cao Bằng-tỉnh Cao Bằng

– Điện thoại: 0915.532.855.

 2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):Dự án nhà khách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):Gói số 12-Mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ nội thất.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng :

 

 MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, DOANH CỤ NỘI THẤT

– Tên Bên mời thầu: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

– Tên gói thầu: Gói số 12-Mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ nội thất.

– Tên dự án: nhà khách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

– Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 27 tháng 3 năm 2014 đến trước 09 giờ ngày 03 tháng 04 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

– Địa chỉ phát hành: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng; Điện thoại : 0915.532.855

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 03 tháng 4 năm 20142 tại Hội trường trung tâm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng.