Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng

– Địa chỉ: Số 6 phố Chiêu Hoa – Kiến An – Hải Phòng

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0313.876034, 0313.878622

2. Tên mô hình: Sử dụng “Ngũ cốc lên men lỏng” làm thức ăn chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Mua thức ăn chăn nuôi cho lợn thịt”.

 

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng

– Tên gói thầu: “Mua thức ăn chăn nuôi cho lợn thịt”.

2. Tên mô hình: Sử dụng “Ngũ cốc lên men lỏng” làm thức ăn chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ.

– Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 10 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2014 đến 15 giờ 00 ngày 03 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng – Số 6 phố Chiêu Hoa – Kiến An – Hải Phòng; Điện thoại/Fax/E-mail: 0313.876034, 0313.878622

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá)2: chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 03 tháng 5 năm 2014 tại: Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng- Số 6 phố Chiêu Hoa, Kiến An – Hải Phòng

 

1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (báo giá).

2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.