Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà Hội trường Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung:

1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang

– Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại: 0273 82 23 13

– Fax: 0273 82 25 62

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Tuyên Quang

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                                        – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                                – Dự án thuộc nhóm C:             X

– Dự án liên doanh:                                                     – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang

5. Tên gói thầu đăng kí thông báo mời thầu: Thi công xây dựng hạng mục Nhà Hội trường

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Nhà Hội trường.

– Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Tuyên Quang.

– Nguồn vốn: Vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 16 tháng 05 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 26 tháng 05 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 82 23 13

Fax: 0273 82 25 62

– Giá bán 1 bộ HSDT: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 42.090.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

Hình thức bảo đảm: Tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 05 năm 2014, tại Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.