Mời Thầu: Xây lắp đường GTNT Hà Quảng – Cao Bằng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Uỷ ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

– Địa chỉ: Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

– Điện thoại/Fax/E-mail:

2. Tên dự án: Đường GTNT Bản Khoang – Đông Rẻo, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C: X

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu Đường GTNT Bản Khoang – Đông Rẻo, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

– Tên gói thầu: Xây lắp

– Tên dự án: Đường GTNT Bản Khoang – Đông Rẻo, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM và các nguồn vốn khác

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 02 tháng 6 năm 2014 đến trước 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ủy ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

– Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty TNHH Anh Tùng Cao Bằng.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 14 tháng 6 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 ĐVN (Sáu mươi triệu đồng chẵn), bằng thư bảo lãnh của một tổ chức tín dụng hợp pháp theo pháp luật.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 6 năm 2014, tại Hội trường Công ty TNHH Anh Tùng Cao Bằng.

UUỷ ban nhân dân xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.