Mời chào hàng: cung cấp 02 xe chở mủ cao su của Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông

– Địa chỉ: Xã Ia Đrăng – Huyện ChưPrông – Tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0593 790023/ 0593 790024

2. Tên dự án : Công trình đầu tư thiết bị năm 2014

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

–    Dự án quan trọng quốc gia: –    Dự án thuộc nhóm A:
–    Dự án thuộc nhóm B: –    Dự án thuộc nhóm C:
–    Dự án liên doanh: –    Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

    Dự án, dự toán khác:         X

4. Tên chủ đầu tư­:  Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 02( Cung cấp 02 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 6T)

B. Nội dung thông báo mời chào hàng : 

1. Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông

2.  Tên gói thầu: số 02( Cung cấp 02 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 6T)

3 . Tên dự án: Công trình đầu tư thiết bị năm 2014

2.  Nguồn vốn: Vốn điều lệ công ty

3.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

4. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 09 tháng 06 năm 2014 đến ngày 18 tháng 06 năm 2014 (trong giờ hành chính).

5. Địa chỉ phát hành: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông Xã Ia Đrăng – Huyện ChưPrông – Tỉnh Gia Lai;

Điện thoại liên hệ : 059 3790262

6. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 18 tháng 06 năm 2014  tại Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông:  Xã Ia Đrăng – Huyện ChưPrông – Tỉnh Gia Lai;.

Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.