Mời Thầu: Thay thế thiết bị Tòa nhà Xây lắp – Dịch vụ

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất 

thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

– Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

– Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306

– Fax :064.3554325

– E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn

2. Tên dự án: Thay thế bơm bù áp của hệ thống cứu hỏa và Thay Camera, Modul báo cháy, giắc chuyển 

đổi hệ thống báo cháy Tòa nhà Xây lắp – Dịch vụ

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:

 

– Dự án liên doanh:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

– Dự án, dự toán khác

 

4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầuThay thế bơm bù áp của hệ thống cứu hỏa và Thay Camera, Modul báo cháy, giắc chuyển đổi hệ thống báo cháy Tòa nhà Xây lắp – Dịch vụ cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.                                                          

B. Nội dung chính:

– Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất

Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

– Tên gói thầu: Thay thế bơm bù áp của hệ thống cứu hỏa và Thay Camera, Modul báo cháy, giắc chuyển đổi hệ thống

báo cháy Tòa nhà Xây lắp – Dịch vụ

– Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 09 tháng 06 năm 2014 đến ngày 16 tháng 06 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công

trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu;

ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2014tại Phòng Kinh

tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh

Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310

– HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 16 tháng 06 năm 2014 tại Phòng họp Xí nghiệp Khai thác

các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga

Vietsovpetro, Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

– Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên

doanh Việt- Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và

địa điểm nêu trên.