Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ đăng kiểm và kiểm tra bình áp lực Chiller

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất 

thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

– Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

– Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306

– Fax :064.3554325

– E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn

2. Tên dự án: Dịch vụ đăng kiểm và kiêm tra bình áp lực Chiller

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:

 

– Dự án liên doanh:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

– Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Dịch vụ đăng kiểm và kiêm tra bình áp lực Chiller cho

Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.

B. Nội dung mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro

thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

– Tên gói thầu: Dịch vụ đăng kiểm và kiêm tra bình áp lực Chiller

– Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 09/06/2014 đến 09h00 ngày 27/06/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu;

ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310

– Giá bán 01 bộ HSMT: 300.000 VNĐ (Ba trăm ngàn đồng Việt Nam). Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng

chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công

trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ mời thầu.

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc và các công trình

phi sản xuất Vietsovpetro (Tầng 1, Tòa nhà A22- số 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu).

– Thời điểm đóng thầu09h00 ngày 27/06/2014

– Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng Việt Nam)

– Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10h00 ngày 27/06/2014 tại Phòng họp Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà

văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, Số 105

Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.