Mời Thầu: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dụng Sở Y tế Lai Châu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

– Địa chỉ: Phường Đông Phong – thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.

– Điện thoại: 02313 876 391; Fax: 02313 876 916

2. Tên dự án: Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm Y tế tỉnh Lai Châu năm 2014.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 – Mua sắm thiết bị y tế chuyên dụng.

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1 – Mua sắm thiết bị y tế chuyên dụng.

– Tên dự án: Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm Y tế tỉnh Lai Châu năm 2014.

– Nguồn vốn: Dự toán kinh phí ngân sáchđịa phương năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút ngày 16  tháng 6 năm 2104 đến trước 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán – Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

+Địa chỉ: Phường Đông Phong – thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313 876 391; Fax: 02313 876 916.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế toán – Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

– Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền: Bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

+ Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bằng bảo đảm của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.