Mời Thầu: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đang ký thông báo: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

– Địa chỉ: số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/ 0643 8583 12/office@vms-south.vn.

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia   – Dự án thuộc nhóm A  
– Dự án thuộc nhóm B   – Dự án thuộc nhóm C  
– Dự án liên doanh   – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh  
    – Dự án, dự toán khác x

4. Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Cục Hàng hải Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Gói thầu số 4: Thi công Nạo vét duy tu luồng”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Bên mời thầu: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Tên gói thầu: “Gói thầu số 4: Thi công Nạo vét duy tu luồng”.

– Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014.

– Nguồn vốn: nguồn vốn NSNN cấp để thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2014.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

 – Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 12 tháng 07 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số Fax: 0643 8583 12, điện thoại liên hệ: 0643 8526 37.

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế kế hoạch – Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 12 tháng 07 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 60.000.000

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Bảo lãnh dự thầu phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 07 năm 2014, tại địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.