Mời Thầu: Xây lắp Nhà 2 tầng cho trường Mầm non Núi Hồng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 3, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3824.509; Fax: 0280.3824.509.

2. Tên dự án: Trường mầm non Núi Hồng xã Yên Lãng –  huyện Đại Từ, hạng mục: Nhà 2 tầng (gồm các phòng học và các phòng chức năng).

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đại Từ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây lắp Nhà 2 tầng (gồm các phòng học và các phòng chức năng)

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Tên gói thầu: Xây lắp Nhà 2 tầng (gồm các phòng học và các phòng chức năng).

– Tên dự án: Trường mầm non Núi Hồng xã Yên Lãng huyện Đại Từ, hạng mục: Nhà 2 tầng (gồm các phòng học và các phòng chức năng).

– Nguồn vốn: Vốn chương trình 135, vốn nông thôn mới, vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 3, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 02803.824.509; Fax: 0280.3824.509

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSDT Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 3, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

 – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 12/7/2014.

– Bảo đảm dự thầu: 32.200.000 đồng (Ba mươi triệu hai trăm nghìn đồng), đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức hành chính do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Ban quản lý các dự án đầu và xây dựng huyện Đại Từ, địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 3, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.