Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha – 250kvA cho Sở Kế hoạch & Đầu tư Lào Cai

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai

– Địa chỉ: Số 266 Đường Hoàng Liên, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0203.849.655.

2. Tên dự án: Trụ sở Ban QLDA ODA – Sở Kế hoạch & Đầu tư Lào Cai

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B:   X

 

– Dự án thuộc nhóm C:

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư:  Sở Kế hoạch & Đầu tư Lào Cai

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha – 250kvA

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai.

– Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha – 250kvA.

– Tên dự án:Trụ sở Ban QLDA ODA – Sở Kế hoạch & Đầu tư Lào Cai.

– Nguồn vốn: Ngân sách tập trung + Vốn đối ứng ODA.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh  trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ  8h  ngày  02  tháng   7   năm  2014 đến  8h ngày 07  tháng 07 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, TP. Lào Cai, tinh Lào Cai.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8h giờ, ngày 07 tháng 07 năm 2014  tại Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: : 266 Đường Hoàng Liên, TP. Lào Cai, tinh Lào Cai.