Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH  NĂM 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: số 10 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;                   Fax: 0643.858312

E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

– Giá gói thầu: 1.023.028.511 Việt Nam đồng.

– Giá trúng thầu: 1.016.349.850 Việt Nam đồng.

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai.

– Quyết định số: 1339/QĐ-TCTBDDATHHMN ngày 25/6/2014 do Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt

– Hình thức hợp đồng: đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

 

Thông  báo này cung cấp để các Nhà thầu khác được biết.

Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam.