Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh khối 1 cho Bệnh viện Thống Nhất

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

–    Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

–    Điện thoại/Fax/Email:083.8.642.142/083.8.656.751/thongnhathospi@vnn.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh bằng nguồn viện phí của Bệnh viện Thống nhất

3. Loại dự án (điền dấu X và ô phù hợp):

–   Dự án quan trọng quốc gia:                         – Dự án thuộc nhóm A:

–    Dự án thuộc nhóm B:                                 – Dự án thuộc nhóm C:

–     Dự án liên doanh:                                     –  Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

–     Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Dịch vụ vệ sinh khối 1

B. Nội dung thông báo mời thầu:

–  Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

–  Tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh khối 1

–  Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh bằng nguồn viện phí của Bệnh viện Thống nhất.

–  Nguồn vốn: Viện phí của Bệnh viện Thống nhất

–  Hình thức đấu thấu: đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

–  Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ, ngày 23 tháng 07 năm 2014 đến trước 09 giờ ngày 04 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

–  Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax/Email:083.8.642.142/083.8.656.751/thongnhathospi@vnn.vn

–  Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

–   Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax/Email:083.8.642.142/083.8.656.751/thongnhathospi@vnn.vn

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 04 tháng 08 năm 2014.

–  Bảo đảm dự thầu: 3% giá trị hợp đồng, tiền đồng Việt Nam, bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 08 năm 2014 tại Hội trường giao ban – Bệnh viện Thống Nhất.

Bệnh viện Thống Nhất Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.