Mời Thầu: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/ office@vms-south.vn

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:                        – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                 – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                                       – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: x

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam – Cục Hàng hải Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Gói thầu số 4: Thi công Nạo vét duy tu luồng”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

– Nguồn vốn: nguồn vốn NSNN cấp để thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2014.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 29 tháng 07 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu; ĐT: 0643854457; Fax: 0643858312

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSMT: Phòng Kinh tế kế hoạch – Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam, địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

 Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 08 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 665.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.).

Bảo lãnh dự thầu phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 08 năm 2014 tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu. ĐT: 0643 854457; Fax: 0643 858312./.

Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam Kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.