Mời chào hàng: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng khách của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

– Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa.

– Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn

2. Tên dự án: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng tiếp khách

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:- Dự án liên doanh: □□□ – Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

□□□

X

4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng tiếp khách

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

– Tên gói thầu: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng tiếp khách;

– Tên dự án: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng tiếp khách;

– Nguồn vốn: Từ nguồn chi quản lý hành chính (kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và chi đột xuất khác).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 đến trước 10 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Quản trị – Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373 852246       Fax: 0373 851255

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2014 tại Phòng Quản trị – Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên./.