Mời thầu: Nạo vét tuyến kênh cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Bình Đại, Bến Tre

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

– Địa chỉ: số 26 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

– Điện thoại/Fax/E-mail: 075. 3816703                Fax: 075.381798

2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

3. Loại dự án (Điền dáu X vào ô phù hợp)      

– Dự án quan trọng quốc gia:         – Dự án nhóm A :

– Dự án thuộc nhóm B:                  – Dự án nhóm C : X

– Dự án liên danh:                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 1: Nạo vét tuyến kênh xã Giao Thạch, xã Thạch Phong và đường từ Nhà Thờ đến rạch Khém Thuyền nhánh 1, nhánh 2.

– Gói thầu số 2: Đường Huyện Lộ 30 (HL.30).

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

– Tên gói thầu:

+  Gói thầu số 1: Nạo vét tuyến kênh xã Giao Thạch, xã Thạch Phong và đường từ Nhà Thờ đến rạch Khém Thuyền nhánh 1, nhánh 2.

+  Gói thầu số 2: Đường Huyện Lộ 30 (HL.30).

– Tên dự án: Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Phú Thạnh, tỉnh Bến Tre

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi  trong nước

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2014 đến trước 14 giờ, 00 ngày 20 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu tại: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – số 26, đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại: 075.3816703; Fax: 075.3813798.

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– Địa điểm nhận HSDT: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – số 26, đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại: 075.3816703; Fax: 075.3813798.

– Thời điểm đóng thầu: lúc 14 giờ, 00 ngày 20 tháng 08 năm 2014.

– Thời điểm mở thầu: ngay sau thời điểm đóng thầu (lúc 14 giờ, 00 ngày 21/08/2014).

– Đảm bảo dự thầu gói thầu số 1: 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.); gói thầu số 2: 250.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) bằng thư bảo lãnh Ngân hàng.

Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.