Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án: “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

“NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI QUY NHƠN NĂM 2014”

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;     Fax: 0643.858312

E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

– Giá gói thầu: 22.074.670.228 VNĐ.

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn, hai trăm hai mươi tám đồng./.)

– Giá trúng thầu: 20.330.940.800 VNĐ.

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, tám trăm đồng chẵn./.)

–   Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy.

–   Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2232/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 22/9/2014 do Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt.

–   Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

–   Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo để các Nhà thầu được biết.