Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học trường tiểu học Lương Thiện

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị:  Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Sơn, tỉnh Tuyên Quang  (Ban quản lý công trình trường chuẩn quốc gia huyện Sơn Dương)

– Địa chỉ: Tổ An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại:  0273835473      –        Fax: 0273835 586

2. Tên dự án:  Nhà lớp học trường Tiểu học Lương Thiện, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

3. Loại dự án

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Ban quản lý công trình trường chuẩn quốc gia huyện Sơn Dương)

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 1:  Thi công xây dựng công trình

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu:  Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Ban quản lý công trình Ban quản lý công trình trường chuẩn quốc gia huyện Sơn Dương)

– Tên gói thầu:  Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình

– Tên dự án: Nhà lớp học trường Tiểu học Lương Thiện, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2014 và nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSMT:  Từ 7 giờ 30 phút ngày 13/11/2014 đến 9 giờ 30 phút ngày 20/11/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành HSMT:  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  huyện sơn Dương  (tầng 3 Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Sơn Dương)

. Điện thoại: :  0273835473     –        Fax: 0273835 586

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sơn Dương  (tầng 3 Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Sơn Dương).

Điện thoại:   0273835473       –        Fax: 0273835 586

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 20/11/2014

– Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu số 01: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn);

Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút  (giờ Việt Nam) ngày  20/11/2014 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng sơn Dương  (tầng 3 Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Sơn Dương)

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.