Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Mua thuốc năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: MUA  VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2014

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị  đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc

–  Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc – Huyện Đà Bắc – Tỉnh Hoà Bình

–  Điện thoại/Fax/E-mail: 02183827264

2. Tên dự án: Mua thuốc năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

–  Tên gói thầu: Mua vị thuốc y học cổ truyền năm 2014 của Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp (Mua theo đơn giá trúng thầu của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình năm 2014).

– Giá gói thầu: 967.967.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi bẩy triệu, chín trăm sáu mươi bẩy nghìn đồng chẵn./.)

Giá trúng thầu: 967.967.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi bẩy triệu, chín trăm sáu mươi bẩy nghìn đồng chẵn./.)

–  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đông y dược Thăng Long.

– Quyết định phê duyệt: QĐ số:110/QĐ-BVĐK ngày 14/11/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc.

–  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đông y dược Thăng Long.