Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Tỉnh Lai Châu,  Địa chỉ: tổ 25 Phường Đông Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0231 3.791.918                                       Fax:0231 3.791.918

2. Tên dự án/Gói thầu:“Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh”

3. Loại dự án

– Dự án quan trọng Quốc gia:   – Dự án nhóm A:  
– Dự án nhóm B:   – Dự án nhóm C:  
– Dự án liên doanh:   – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:  
– Dự án, dự toán khác: X    

4. Tên chủ đầu tư: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh”

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu:Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Tỉnh Lai Châu.

– Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh”

– Tên dự án: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh”

– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h00 ngày 13/11/2014 đến ngày 18/11/2014 (trong giờ hàng chính).

– Địa chỉ phát hành: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Tỉnh Lai Châu.

–  Địa chỉ: tổ 25 Phường Đông Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0231 3.791.918                                       Fax:0231 3.791.918

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 15 giờ ngày 18/11/2014 tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Tỉnh Lai Châu,  Địa chỉ:tổ 25 Phường Đông Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0231 3.791.918                                       Fax:0231 3.791.918