Mời chào hàng: Xây dựng kè suối Gò Son tại thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3824.509; Fax: 0280.3824.509.

2. Tên dự án: Xây dựng kè suối Gò Son, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ (Nay là thị trấn Hùng Sơn)

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đại Từ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Xây dựng kè suối Gò Son, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ (Nay là thị trấn Hùng Sơn

B. Nội dung thông báo chào hàng

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Tên gói thầu: Xây dựng kè suối Gò Son, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ (Nay là thị trấn Hùng Sơn) (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Xây dựng kè suối Gò Son, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ (Nay là thị trấn Hùng Sơn).

– Nguồn vốn: Nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản và các nguồn vốn khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 02803.824.509; Fax: 0280.3824.509.

– Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSĐX: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/12/2014.

– Bảo đảm dự thầu: 17.700.000 đồng (Mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn), đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức hành chính do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.