Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình Cổng vào khu trung tâm lễ hội Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 860 675            Fax: 0210 3 860 675

– Địa chỉ mail: dadhkh@gmail.com

2. Tên dự án: Cổng vào khu trung tâm lễ hội Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

3. Loại dự án: Dự án nhóm A

4. Tên Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng công trình Cổng vào khu trung tâm lễ hội Đền Hùng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng;

– Tên gói thầu: Cổng vào khu trung tâm lễ hội Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng;

– Nguồn vốn: Vốn công đức, tu bổ Đền Hùng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đầu tư xây dựng Đền Hùng;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014. (Trong giờ hành chính);

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 0210 3 860 675            Fax: 0210 3 860 675

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000,0 VNĐ (Hai triệu Việt Nam đồng)

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu hạn cuối cùng 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014;

– Bảo đảm dự thầu trị giá: 750.000.000,0 VNĐ (Bảy trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng). Bảo lãnh bằng Ngân hàng;

Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng trước 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014;

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng kính mời đại diện Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.