Mời Thầu: Mua vật tư y tế năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

          – Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

          – Điện thoại: 0218. 3824107 – Fax: 0218. 3824283.

2. Tên gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C: X

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua vật tư y tế năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

– Tên gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2014.

– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước và thu sự nghiệp y tế.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành HSYC: Từ  08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2014.

– Địa chỉ nhận HSYC:

          Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

          Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

          Điện thoại: 0218 3825026 – Fax: 0218. 3824283.

– Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Kế toán – Tài chính Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

          Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

          Điện thoại: 0218 3825086 .

– Thời gian nhận HSĐX: Từ khi phát hành HSYC đến hết thời điểm phát hành HSYC.

– Lễ mở thầu: Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.