Kế hoạch đấu thầu Dự án: Lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 970 799                 Fax: 0210 3 860 752

– Đ/chỉ mail: dadhkh@gmail.com

2.Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 3210/QĐ-UBND, ngày 16/12/2014 do Ông: Hà Kế San – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký về việc duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tổng mức đầu tư công trình: 1.796.240.000,0 đồng.

(Một tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

–  Tên gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng;

–  Giá gói thầu: 1.622.441.000 đồng

(Một tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng);

–   Nguồn vốn: Vốn công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng;

–   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

–  Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

–  Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng  12 năm 2014;

–  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

–   Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.