Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 970 799                 Fax: 0210 3 860 752

– Đ/chỉ mail: dadhkh@gmail.com

2.Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 3211/QĐ-UBND, ngày 16/12/2014 do Ông: Hà Kế San – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký về việc duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tổng mức đầu tư công trình: 1.536.572.000,0 đồng

(Một tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

–  Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng;

–  Giá gói thầu: 1.372.903.000 đồng

(Một tỷ, ba trăm bẩy mươi hai triệu, chín trăm linh ba nghìn đồng)

–   Nguồn vốn: Vốn công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng;

–   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

–   Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

–  Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng  12 năm 2014;

–  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

–   Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.