Mời Thầu: Thi công Xây dựng Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

 – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  – Điện thoại: 0210 3 970 799               Fax: 0210 3 860 752

 – Địa chỉ mail: dadhkh@gmail.com

2. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

 3. Loại dự án: Dự án nhóm C

  4. Tên Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

 B. Nội dung thông báo mời thầu:

 – Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng;

 – Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

– Nguồn vốn: Vốn công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

 – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính);

– Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 0210 3 970 799               Fax: 0210 3 860 752

– Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000,0 đồng (Một triệu Việt Nam đồng)

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu hạn cuối cùng 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2014;

– Bảo đảm dự thầu trị giá: 20.000.000,0 đ (Hai mươi triệu Việt Nam đồng).

Bảo lãnh bằng Ngân hàng hoặc nộp bằng tiền mặt;

Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng trước 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2014;

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2014;

          Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng kính mời đại diện Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.