Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường Mần non, Tiểu học, THCS huyện Bảo Yên năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên

Địa chỉ: Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0203.876.221 – Fax: 0203.876.790

2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Bảo Yên năm 2014

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

– Tên gói thầu : Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường Mần non, Tiểu học, THCS huyện Bảo Yên năm 2014.

– Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục Ngân sách huyện Bảo Yên năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2014 (Trong giờ hành  chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

+ Địa chỉ: Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai;

+ Điện thoại: 0203.876.221 – Fax: 0203.876.790

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ dự thầu (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2014 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

 

Bảo Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Trưởng phòng

Đã ký

Hoàng Thị Lệ Hằng