Mời Thầu: Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 970 858            Fax: 0210 3 860 752

– Địa chỉ mail: ttdvmtdh@gmail.com

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cần thiết ban đầu phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

3. Loại dự án: Dự án nhóm C

4. Tên Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu số 01:

Mua sắm bàn ghế làm việc (05 bộ bàn ghế làm việc tiếp khách của Ban giám đốc, 15 bộ bàn ghế cho cán bộ, 19 bộ bàn máy tính, 19 bộ đựng tủ tài liệu, 01 bộ bàn ghế phòng họp).

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm bàn ghế làm việc (05 bộ bàn ghế làm việc tiếp khách của Ban giám đốc, 15 bộ bàn ghế cho cán bộ, 19 bộ bàn máy tính, 19 bộ đựng tủ tài liệu, 01 bộ bàn ghế phòng họp).

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2015 (Trong giờ hành chính);

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 0210 3 970 858            Fax: 0210 3 860 752

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000,0 đồng (Hai triệu Việt Nam đồng)

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu hạn cuối cùng 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2015;

– Bảo đảm dự thầu trị giá: 3.000.000,0 đồng (Ba triệu Việt Nam đồng). Bảo đảm bằng tiền mặt;

Gửi đến Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng trước 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2015;

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 01 năm 2015;

          Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng kính mời đại diện Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.