Mời chào hàng: Xây dựng 06 phòng học cho Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ

– Địa chỉ: Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3 526.004; Fax: 0280.3526.171.

2. Tên dự án: Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học

B. Nội dung thông báo chào hàng: 

– Tên Bên mời thầu: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ.

– Tên gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Phòng kế toán – UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3 526.004; Fax: 0280.3526.171

– Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSĐX: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ: Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 07/01/2015.

– Bảo đảm dự thầu: 14.300.000 đồng (Mười bốn triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.), đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức hành chính do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2015.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.