Chào hàng cạnh tranh: Cung cấp phụ gia giàu sắt cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

– Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang

–  Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn

2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

–  Dự án quan trọng quốc gia: –  Dự án thuộc nhóm A:
–  Dự án thuộc nhóm B: –  Dự án thuộc nhóm C:
–  Dự án liên doanh: –   Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

   Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Gói thầu số 3: “Cung cấp phụ gia giàu sắt cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015”.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

–  Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

–  Tên gói thầu: gói thầu số 3 “Cung cấp phụ gia giàu sắt cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015”.

–  Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015.

–  Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn tự có của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

–  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 05 tháng  01 năm 2015 đến ngày 12 tháng  01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI, Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang, Điện thoại/Fax: 0273881068/ 0273881266.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 12 tháng 1 năm 2015 tại Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.