Mời Thầu gói thầu: Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa và 08 trạm Y tế trong huyện Mỹ Tú năm 2015

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị:  Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú

– Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

– Điện thoại và Fax: 0793.871467.

2. Tên gói thầu: Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa và 08 trạm Y tế trong huyện Mỹ Tú năm 2015

3. Tên chủ đầu tư:  Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú

– Tên gói thầu : Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa và 08 trạm Y tế trong huyện Mỹ Tú năm 2015

– Nguồn vốn:Ngân sách nhà nước và từ nguồn thu sự nghiệp y tế.

– Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ đối với HC- VTYT (một phong bì); Một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với thuốc (hai phong bì).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, xét thầu theo từng mặt hàng.

– Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ, ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Giá bán mỗi bộ Hồ sơ : 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ)

– Địa điểm bán HSMT:Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

Điện thoại và Fax: 0793.871467.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2015.

– Thời điểm và địa điểm mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2015 tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú.

– Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Khoa Dược – CLS, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú, điện thoại 0793.871467. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.