Mời chào hàng: Mua giường tầng sắt thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp

– Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn la

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0223878211/Cacphongbansopcop@gmail.com

2. Tên dự án : Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

 – Gói thầu: Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp

– Tên gói thầu:

Gói thầu: Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp.

– Tên dự án: Mua giường tầng sắt cho học sinh bán trú thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học đối với các đơn vị trường huyện Sốp Cộp.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2015 đến ngày 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2015

– Địa chỉ phát hành: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

         Điện thoại: 0223878211                              

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : Chậm nhất là trước 08h00 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015  tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La.