Đấu thầu gói thầu mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng của ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8.

Mời Thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho ủy ban

A.  THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơn quan/ đơn vị thông báo mời thầu: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

– Địa chỉ: , 210-212 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM.

2. Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ôtô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

– Gói thầu: Mua sắm 01 xe ôtô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

– Đại chỉ Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8, 210-212 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ

–  Thời gian thực hiện: 20 ngày

– Nguồn vốn: Dự toán ngân sách được giao năm 2015 của Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

        Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua 01 bộ hồ sơ chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đ (Một triệu đồng) tại:

        Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8

        Điạ chỉ: 210-212 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM

        Điện thoại: 08 3856 9009 hoặc 0902800089

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2015 đến 09 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính, ngay trước thời điểm đóng thầu).

–  Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2015

–  Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8.

 Địa chỉ: 210-212 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 27 tháng 03 năm 2015.

–  Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2015 (ngay sau thời điểm đóng thầu) tại: Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8.

Địa chỉ: 210-212 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM

        Ủy ban nhân dân Phường 3 Quận 8 trân trọng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia gói thầu này và tới tham dự bưởi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.