Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học, thông tin cho Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau

– Địa chỉ: Số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

– Điện thoại: 07803 660 448 /Fax: 07803 660 449.

2. Tên dự án:  “Giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam – Giai đoạn II” tỉnh Cà Mau

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:   – Dự án thuộc nhóm A:  
– Dự án thuộc nhóm B:   – Dự án thuộc nhóm C:  
– Dự án liên doanh:   – Hợp đồng hợp tác liên doanh:  
    – Dự án, dự toán khác: X  

4. Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

5. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau

6. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học, thông tin” cho Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau.

– Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học, thông tin” cho Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau.

– Tên dự án: “Giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam – Giai đoạn II” tỉnh Cà Mau.

– Nguồn vốn: Chương trình UN-REDD Việt Nam – Giai đoạn II.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

– Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ 14 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2015 đến 14 giờ, ngày 02 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu: Số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

– Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng/01 gói.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

– Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2015.

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2015 tại Văn phòng Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau; Số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

            Ban Quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Cà Mau kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.